Amenajari gradini si spatii verzi
Brasov/Bucuresti
Luni-Sambata: 07:00 - 17:00

REGULAMENT
Privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Brasov
– PROIECT –

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament are la bază urmatoarele acte normative care reglementează şi stabilesc obligaţiile administraţiei publice locale,  referitoare la protecţia mediului şi la administrarea spaţiilor verzi în intravilanul municipiului Braşov, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei:
– Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului
– O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului
– Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
– Legea 348/2003 republicata – Legea Pomiculturii
– Legea 46/2008 – Codul Silvic
– Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
– Ordinul 1549/2008 privind normele tehnice pentru aplicarea Legii 24/2007.
De asemenea, prin prezentul regulament se are în vedere:
– stabilirea condiţiilor de autorizare a tăierilor şi toaletărilor de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov din afara fondului forestier;
– stabilirea condiţiilor de autorizare privind amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi în municipiul Braşov prin plantări de material dendro-floricol;
– stabilirea măsurilor necesare în vederea amenajarii, administrării, conservării, dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi în municipiul Brasov;
– reglementarea activităţilor care se desfasoară pe spaţiile verzi şi stabilirea contravenţiilor în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament.

Art. 1 In sensul stabilit de legislaţia în vigoare, sunt considerate spaţii verzi urmatoarele tipuri de terenuri existente în intravilanul municipiului:
ƒ parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

ƒ grădini botanice şi zoologice, muzee, parcuri expoziţionale, zone de agrement, baze sportive;

ƒ zone verzi aferente creşelor, gradiniţelor, şcolilor, unităţilor sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

ƒ zonele verzi aferente locuinţelor de tip condominiu;

ƒ păduri de agrement, zone verzi pentru protecţia lacurilor sau a cursurilor de apă, culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică.
Art.2 Toate spaţiile verzi din municipiul Brasov sunt supuse prezentelor reglementări, indiferent de forma de proprietate asupra terenului.
Art.3 Responsabilitatea administrării spaţiilor verzi proprietate publică sau privată a municipiului Brasov este în sarcina autorităţilor publice locale executive, iar spaţiile verzi proprietate privata este în sarcina proprietarilor, cu respectarea prevederilor legale.
Art.4 Consiliul Local Brasov prin serviciile de specialitate va elabora şi conduce Registrul Local al Spaţiilor Verzi, conform fişei anexă la Ordinul 1549/2008, privind normele tehnice pentru aplicarea Legii 24/2007. Orice modificare a Legii 24/2007 sau a normelor de aplicare a acesteia se va reflecta corespunzător în Registrul Local al Spatiilor Verzi.  Scopul acestuia este de a organiza folosirea rationala a spaţiilor verzi, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor cantitative şi calitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetaţenilor cu informaţii despre spaţiile verzi.

CAPITOLUL II. CONDIŢII DE AUTORIZARE A TĂIERILOR DE ARBORI ŞI ARBUŞTI DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAŞOV DIN AFARA FONDULUI FORESTIER
Art. 5 Defrişarea (tăierea de la bază) a arborilor şi arbuştilor foioşi şi răşinoşi sau scoaterea lor din rădăcină este permisă numai în baza autorizaţiei scrise şi prealabile, eliberată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, la cererea motivată a asociaţiilor de proprietari, persoane fizice, agenţi economici, societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate asupra terenului pe care sunt amplasaţi arborii.
Art. 6 Cererea privind propunerea de tăiere va avea acordul scris (semnatura) majorităţii persoanelor direct afectate – în situaţia în care solicitarea se face de persoane fizice sau juridice care locuiesc în imobile tip condominiu şi a asociaţiei de proprietari. Aceasta va fi analizată la faţa locului de personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, care va formula răspuns scris solicitantului în termenul legal de la data înregistrării cererii.
Art.7 Persoanele fizice sau juridice ale căror cereri au fost aprobate – au obligaţia de a achita la casieria Primăriei Municipiului Braşov contravaloarea a trei puieţi de arbori, pentru fiecare arbore aprobat pentru tăiere, din speciile care vor fi indicate în avizul de tăiere şi la tarifele stabilite prin prezentul regulament. Sumele încasate în contul ”Plantări arbori” vor avea ca destinaţie achizitionarea de
material dendro-floricol, iar plantarea acestuia se va face de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în zone stabilite de acesta. Preţurile care se vor achita, reprezentând contravaloarea puieţilor de arbori şi arbuşti sunt urmatoarele:
– 35 lei – un puiet de arbore foios
– 60 lei – un puiet arbore răşinos
– 50 lei – un puiet foios ornamental
– 75 lei – un puiet răşinos ornamental
– 20 lei – un puiet arbust foios
– 30 lei – un puiet de arbust răşinos
– 3 lei – un fir de gard viu.
Tarifele vor fi modificate periodic în funcţie de evoluţia preţurilor pentru fiecare specie, propuse în ofertele de material dendro-floricol înregistrate la Primăria Municipiului Braşov. Sunt exceptaţi de la plata taxei mai sus mentionate, arborii, arbuştii şi gardurile vii uscate, materialul dendrologic afectat de calamităţi naturale sau arborii solicitaţi pentru tăiere de instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Brasov.
Art.8 Arborii aprobaţi pentru tăiere vor fi incluşi în grafice numai dupa ce solicitantul a făcut dovada achitării taxelor mai sus mentionate. Tăierea de arbori şi arbuşti fără achitarea taxei constituie contravenţie şi se sancţionează conform prezentului regulament.
Art.9 Tăierile de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov se autorizează numai dacă sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
¾ arborii sunt uscaţi în totalitate sau în proporţie de peste 60%;
¾ arborii necesită tăierea ca urmare a unor calamităţi naturale (vânt, furtună) sau ca urmare a lovirii de catre autovehicule în cazul accidentelor de circulaţie;
¾ sunt situaţi pe amplasamentul noilor construcţii pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire;
¾ sunt plantaţi la o distanţă mai mică de 3 metri de zidurile cladirilor şi creează în mod evident prejudicii cladirii şi locatarilor;
¾ în situaţia în care arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi şi ramuri, coroane dezechilibrate sau o stare fitosanitară precară, constituind un potenţial pericol pentru siguranţa persoanelor şi a clădirilor;
¾ când sistemul radicular deranjează reţelele edililitare subterane, aspect semnalat de societăţile comerciale care le exploatează, la solicitarea Primăriei municipiului Braşov.
Art. 10 Primăria Municipiului Braşov este obligată să ia măsuri cu arborii şi arbuştii uscaţi de pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov – procedând la tăierea cu prioritate a acestor exemplare, prin operatorii de servicii cu care aceasta are relaţii contractuale, precum şi cu arborii afectaţi de furtună, care blochează arterele de circulaţie stradale şi pietonale, căile de acces şi incinte, semnele de circulaţie şi reţelele aeriene de utilitaţi (telefonie, electricitate etc).
Art. 11 Primăria Municipiului Braşov va suporta cheltuielile legate de tăierea arborilor şi arbuştilor situaţi pe domeniul public al municipiului Braşov sau în incintele instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Brasov.
Art.12 In cazul în care arborii sunt situaţi în incinte aflate în administrarea unor agenţi economici, societăţi comerciale, alte instituţii, tăierea lor se face dupa obţinerea autorizaţiei de tăiere, cheltuielile fiind suportate de administratorul legal, acesta urmând a valorifica şi masa lemnoasă rezultată. Lucrarile de tăiere vor fi executate de agenţi economici autorizaţi, agreaţi de societatea solicitantă, dupa achitarea taxei stipulate la art. 7 şi după marcarea şi cubarea masei lemnoase de personal silvic autorizat.
Art.13 In incinta curţilor proprietate privată distanţele la care se pot planta arbori sunt cele stipulate în art. 607-609 Cod civil:
¾ 2 metri faţa de gardul ce desparte cele doua proprietăţi, pentru arborii înalţi;
¾ 0,5 metri pentru celelalte plantatii şi pentru gardurile vii.
Primăria Municipiului Braşov nu poate interveni în situaţia arborilor amplasaţi pe proprietaţi private pentru a obliga deţinătorul terenului să intervină în vreun fel asupra arborilor care creează disconfort sau neajunsuri proprietaţii vecine, acest aspect putând fi soluţionat numai de instanţele de judecată.
Art. 14 Lucrările de tăiere arbori de pe domeniul privat al persoanelor fizice şi juridice se vor executa pe cheltuiala proprie a solicitantilor, dupa obţinerea avizelor şi acordurilor stipulate în prezentul regulament, inclusiv marcarea şi cubarea masei lemnoase de personalul silvic autorizat.
Art.15 Tăierile de nuci de pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov se vor face respectându-se prevederile Legii 348/2003, republicata (Legea Pomiculturii). Cererile pentru tăierea nucilor, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov vor fi înaintate în vederea
solutionarii Directiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurala Brasov, singura institutie abilitata sa emită autorizaţii pentru tăierea nucilor. In situaţia în care nucii sunt situaţi pe domeniul public al municipiului Brasov, cererea de taiere formulată de persoane fizice sau juridice va fi transmisa Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru avizare, dupa verificarea acesteia în teren de personalul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Braşov şi numai în cazul în care nucul este îmbătrânit şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60%. In adresa de înaintare a cererii catre Direcţia Generala pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală se va preciza dacă nucul este situat pe domeniul public al municipiului Brasov sau pe un teren care nu este administrat de Primăria Municipiului Braşov.
Art.16 Tăierile de arbori şi arbusti care sunt necesare ca urmare a:
ƒ amenajarii parterelor de bloc în spaţii cu altă destinaţie şi construirea căilor de acces către acestea,
ƒ amenajarea de parcari,
ƒ amplasarea oricarui tip de construcţie pe zona verde,
ƒ săpăturilor în zonele verzi executate pentru înlocuire sau reparare de conducte, refacere străzi, reparaţii şi intervenţii diverse la retelele edilitare subterane, se vor executa numai după obţinerea autorizaţiei de tăiere, iar cei ce efectuează lucrarea vor fi obligaţi să refacă suprafaţa afectată, aducand-o la starea iniţială. Recepţia lucrărilor de refacere va fi facută de personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, împuternicit să constate contravenţiile la prezentul regulament.
Art.17 Tăierile neautorizate de arbori şi arbuşti constituie contravenţie, iar contravenientul va fi sanctionat pentru fiecare exemplar defrisat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art.18 În Poiana Braşov, tăierile de arbori şi arbuşti se autorizează ca urmare a cererii depuse în acest sens de proprietarii sau administratorii legali de terenuri şi numai în urmatoarele situaţii:
– arborii sunt uscaţi, dezrădăcinaţi, puternic înclinaţi, prezentând pericol de prabuşire;
– când există autorizaţie de construire şi arborii sunt situaţi pe suprafaţa de teren unde urmează sa fie amplasata construcţia.
In situaţia în care se solicită tăierea unui numar mai mare de 10 arbori este necesar şi acordul Agenţiei de Protecţie a Mediului Braşov. Solicitanţii cărora cererea le-a fost vizată favorabil vor achita în contul “Plantări arbori” o taxă de 100 lei pentru fiecare arbore aprobat pentru taiere. Măsura este luată în conformitate cu prevederile Legii 265/2006 art. 70 lit. e, pentru aprobarea O.U.G. 195/205 privind Protectia Mediului. Taxa poate fi modificată periodic, în funcţie de media tarifelor pentru material dendrologic, propuse de firmele producatoare în ofertele de preţ, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov.
Art. 19 Tăierile de arbori de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov, înainte de achitarea taxei constituie contravenţie şi se sancţionează conform prezentului regulament. Sunt exceptaţi de la plata taxei arborii uscaţi şi cei dezrădăcinaţi din cauze naturale.
Art.20 Taierile de arbori din aliniamentele stradale sunt interzise, cu excepţia unor situaţii întemeiate şi bine motivate, aplicandu-se şi în cazul acestora condiţiile de tăiere stipulate la art.7.
Art.21 Taierea, transportul şi fixarea la locul stabilit al exemplarelor de conifere ce vor fi folosite la împodobirea municipiului în perioada sărbătorilor de iarnă precum şi îndepartarea acestora la terminarea sezonului, se va face de catre Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt, cu exemplare de brad sau molid din fondul forestier al municipiului Braşov, aflat în administrarea acesteia.
Art.22 Tăierile arborilor de talie mare, pentru care s-a emis autorizaţie, situaţi pe domeniul public al municipiului Brasov, din afara fondului forestier, se vor executa de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt, în baza graficelor de tăiere transmise periodic de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. In situaţia în care se execută tăierea arborilor din aliniamentele stradale, lucrarea va include şi scoaterea cioatelor din alveolele stradale.
Art. 23 In cazul arborilor situaţi pe domeniul public al municipiului Brasov, dezradăcinaţi din cauze naturale, doborâţi de furtună sau ca urmare a unor accidente de circulatie – Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt va interveni în regim de urgenţă, urmand să-i îndeparteze în maximum 8 ore de la data constatarii şi comunicarii urgenţei.
Art. 24 Arborii aprobaţi pentru tăiere vor fi marcaţi şi cubaţi de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt, cantitatea de lemn rezultată fiind înscrisă în Actul de Punere în Valoare. Depozitarea masei lemnoase, paza acesteia, valorificarea ei precum şi transportul la rampele autorizate ale municipiului a resturilor vegetale rezultate ca urmare a interventiilor, intră în sarcina acesteia.

Art. 25 Materialul lemnos rezultat în urma tăierilor de arbori de pe domeniul public al municipiului Braşov de către Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt aflat în depozitul acesteia – poate fi repartizat conform legislaţiei în vigoare de catre Direcţia de Servicii Sociale – Serviciul Ajutor Social, persoanelor care beneficiaza de acest tip de ajutor, in baza Dispoziţiei de Primar. Transportul lemnelor la domiciliul beneficiarului va fi executat tot de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt.
Art.26 Masa lemnoasă şi alte produse dobandite ilicit din exploatarea spaţiilor verzi sunt supuse confiscării şi transmise administratorilor acestora.

CAPITOLUL III. AUTORIZAREA TOALETĂRII ARBORILOR ŞI ARBUŞTILOR ÎN MUNICIPIUL BRASOV
Art.27 Toaletarile de arbori sunt operaţiuni de întretinere ce au drept scop suprimarea anumitor parţi dintr-un arbore în vederea modificării creşterilor anuale şi dirijării sevei către ramuri mai bine plasate.Toaletarile de arbori pot fi grupate în urmatoarele categorii:
a) toaletari pentru regenerarea arborilor, sunt intervenţii severe în lemn multianual, aplicandu-se mai ales arborilor îmbătrâniţi, pentru a li se conferi o crestere controlată;
b) toaletari de corecţie – care urmaresc suprimarea ramurilor uscate sau parţial uscate, a celor aglomerate, eliminarea drajonilor, lăstarilor lacomi şi a ramurilor rupte;
c) toaletari pentru înalţarea coroanei – presupun tăierea ramurilor verzi sau uscate inserate pe trunchi până la o înaltime de 6-10 metri de la baza. Se aplica în mod deosebit speciilor de conifere sau pentru dezafectarea reţelelor de iluminat.
Art. 28 Epoci de toaletare (perioade optime de toaletare)
a) toaletări de iarnă (repaus vegetativ) – se execută în perioada 15 noiembrie-30 martie;
b) toaletări de vara.
In primul caz, toaletarile se execută începand cu luna noiembrie, pana la sfarşitul lunii martie – cu excepţia perioadelor cu temperaturi foarte scazute ( sub –100 C), pentru a se evita dezbinarea şi ruperea crengilor.
In al doilea caz, toaletările se fac în perioada de vegetaţie şi se aplică numai ramurilor uscate care pot fi uşor identificate.
Este interzisă executarea toaletarilor în perioada de vegetaţie sau oricare alt tip de intervenţie asupra arborilor în afara celor descrise anterior.
Art. 29 Toaletarile de arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov se aprobă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov – numai în situaţiile în care sunt îndeplinite urmatoarele condiţii:
¾ în cazul în care acoperişul, terasele, ferestrele sau pereţii clădirilor sunt afectaţi de coronament;
¾ în cazul în care în urma calamităţilor naturale arborii prezintă ramuri rupte, necesitând intervenţii pentru refacerea aspectului coroanei sau îndepartarea pericolului;
¾ coronamentul deranjeaza reţelele edilitare aeriene, împiedică semnele de circulaţie sau iluminatul pe timp de noapte;
¾ toaletare de regenerare a coroanei în situaţia arborilor îmbătrâniţi.
Toaletarea arborilor şi arbustilor fără autorizaţie constituie contravenţie, contravenientul urmând a fi sancţionat pentru fiecare exemplar toaletat fara autorizaţie, conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 30 Speciile de conifere pot suferi intervenţii prin toaletare doar în urmatoarele situaţii:
¾ cand exemplarele prezintă vârfuri duble urmând a se îndeparta unul din acestea;
¾ cand exemplarul prezinta ramuri uscate la baza coroanei, datorita aglomerarii acestora necesitând intervenţia pentru rărirea lor, îndepartându-se prin tăierea cat mai aproape de trunchi.
In afara acestor situaţii se interzice cu desavarşire orice tip de intervenţie asupra arborilor şi arbuştilor răşinoşi.
Art. 31 Autorizaţia pentru toaletarea arborilor şi arbustilor se acordă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, la solicitarea :
¾ persoanelor fizice
¾ asociaţiilor de proprietari
¾ agenţi economici
¾ societăţi comerciale.
Personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin deplasare în teren, va constata dacă cererea de toaletare este motivată şi sunt îndeplinite condiţiile de toaletare stabilite de prezentul regulament. Autorizatia de toaletare va menţiona modul în care va fi executata toaletarea (tăieri în vederea înalţării coroanei, a eliminarii lăstarilor lacomi aparuţi pe tulpină, toaletare de corecţie sau de regenerare) – precum şi perioada în care urmează a fi efectuată.
Art. 32 In cazul arborilor din specia tei, salcâmi, castani, arţari, mesteceni sau stejari, plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi a celor plantaţi în aliniamentele stradale din municipiul Braşov este interzisă intervenţia în coroana acestora, cu excepţia eliminării ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor sau a reţelelor edilitare aeriene.
Art. 33 Toaletarea arborilor de pe domeniul public al municipiului Braşov se execută numai de agenti economici împuterniciti de Primăria Municipiului Brasov. Toaletarea arborilor situati pe terenuri proprietate particulară, precum şi în cazul terenurilor aflate în administrarea unor societăţi comerciale, agenti economici etc.- se pot face numai dupa obtinerea autorizatiei emisa de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cheltuielile legate de lucrare urmand a fi suportate de proprietari sau de administratorii legali. Este interzisă o noua toaletare a arborilor la un interval de timp mai mic de 5-7 ani. Toaletarile vor fi executate numai cu personal specializat (autorizat).
Art. 34 Toaletarile care vor duce la uscarea arborilor vor intra în responsablitatea celor care au executat aceste operaţiuni şi vor fi sancţionate conform prezentului regulament.
Art. 35 Este interzisă depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate în urma toaletarilor de arbori din municipiul Brasov. Resturile vor fi transportate la rampa de gunoi autorizată a municipiului Braşov, pe cheltuiala persoanelor care au executat lucrarea.
Art. 36 Este interzisă executarea lucrărilor de toaletare la arborii din aliniamentele stradale de către societăţile care administrează reţelele aeriene (electrica, RAT, cablu Tv, telefonie, etc.), fără avizul eliberat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
Executarea operaţiunii de toaletare se va face cu asistenţă tehnică din partea societăţii care administrează reţeaua respectivă.

CAPITOLUL IV. CONDIŢII DE AMENAJARE ŞI REAMENAJARE A ZONELOR VERZI PRIN PLANTĂRI DE MATERIAL DENDRO-FLORICOL
Art.37 Amenajarea şi reamenajarea zonelor verzi pe domeniul public şi privat al municipiului Brasov prin plantări de arbori, arbuşti, flori anuale, bienale sau perene precum şi prin gazonari de către persoane fizice sau juridice se poate face numai în baza acordului scris al serviciului de specialtate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în urma solicitării scrise a persoanelor interesate însoţită de o schiţă sau plan de situaţie.
Art.38 Plantările de material dendro-floricol se vor executa, în funcţie de specii, în urmatoarele perioade (având în vedere condiţiile climatice din municipiul Braşov) :
Pentru flori anuale – luna mai
Pentru flori bienale – 15 oct-15 noiembrie sau 15 martie-15 aprilie
Pentru flori perene – 15oct.-15 noiembrie sau 15 martie-15 aprilie
Arbori şi arbuşti – 1 noiembrie-31 martie
Arbori şi arbuşti cu balot – pe tot parcursul anului
Art. 39 Plantarea aliniamentelor stradale, a intersecţiilor, sensurilor giratorii se vor executa pe baza documentaţiei tehnice de specialitate, respectându-se standardele prevazute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI, CONSERVAREA, DEZVOLTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ACESTORA
Art. 40 Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevazute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori stramutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
Art. 41 Primăria municipiului Brasov are obligaţia respectării şi implementarii O.U.G. 114/2007. In acest sens, Primăria Municipiului Braşov nu va putea emite sau aproba PUZ sau PUD decat în cazul în care respectivul proiect nu va constitui un obstacol la îndeplinirea pâna în anul 2013 a recomandării europene de a beneficia de un minim de 26 mp spatiu verde/ locuitor în cadrul oraşului nostru, aşa cum este stipulat în ordonanţa mai sus menţionată.
Art. 42 Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice precum şi a mobilierului urban este asigurată de administratorii legali precum şi prin intermediul institutiilor de ordine publică abilitate de lege. Acestea sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi.
Art. 43 Lucrarile de întreţinere specifice fiecărui sezon, aplicate vegetaţiei din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale etc, se execută de operatorii de servicii aflaţi în relaţii contractuale cu Primăria Municipiului Braşov. Proprietarii şi/sau administratorii legali vor lua măsuri de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi – grădini, scuaruri, parcuri, aliniamente de garduri vii, a extinderii aliniamentelor şi perdelelor de protectie, inclusiv din curţile şi perimetrele obiectivelor economice şi sociale, pentru îmbunatăţirea capacitătii de regenerare a atmosferei, protecţie fonică şi eoliana.
Art. 44 Asociaţiile de proprietari, societăţile comerciale, alte persoane fizice şi juridice administratori legali sau proprietari de imobile, sunt obligate să efectueze curaţenia şi întreţinerea zonelor verzi aferente acestora (prin zone verzi aferente întelegându-se perimetrul din jurul imobilului delimitat de garduri vii, căile de accces, trotuare, alei, străzi, etc).
Art. 45 Primăria Municipiului Braşov poate incredinţa zona verde aferentă imobilului spre întreţinere asociaţiilor de proprietari, proprietarilor individuali, agenţilor economici, ONG-urilor, în baza unui proces verbal de predare-primire, cu schiţa spatiului verde şi amplasarea vegetatiei şi a mobilierului urban, precum şi o copie a prezentului regulament.
Art. 46 Spatiile verzi încredinţate conform art. 45, vor fi întreţinute prin grija persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost încredinţate, prin lucrări de întreţinere curăţenie, propuneri de completare a vegetaţiei existente cu material dendro – floricol, udarea plantaţiilor nou înfiinţate pana la prindere. Materialul dendrologic plantat la cererea asociaţiilor de proprietari va fi udat de membrii asociatiei de 2 ori pe săptamana în perioada aprilie – septembrie. Materialul necesar plantărilor va fi asigurat şi plantat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov în baza unei programari, în funcţie de alocaţia bugetară repartizată pentru achiziţia de material dendro-floricol şi a priorităţilor la nivel de municipiu.
Art. 47 Toaletările şi tăierile de arbori şi arbuşti, tunderea gardurilor vii, vor fi efectuate de serviciul de specialitate, în baza unor planificări săptămânale şi lunare. Persoanele fizice şi juridice vor urmări starea vegetaţiei existente în cadrul spaţiului verde încredintat spre întreţinere precum şi cea a mobilierului urban existent în zona şi vor semnala Primăriei Municipiului Braşov toate neregulile constatate.
Art. 48 Locuitorii caselor particulare au obligaţia de a întreţine zona verde din dreptul locuinţelor, inclusiv zona verde situată între gard şi trotuar – prin lucrări de cosit, greblat, plantare şi întreţinerea materialului dendro-floricol. Aceleaşi obligaţii revin instituţiilor şi agenţilor economici din municipiul Braşov.
Art. 49 Autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de terenuri – au obligaţia de a asigura protecţia vegetaţiei din intravilanul localităţii împotriva bolilor şi dăunatorilor prin masuri preventive şi curative de aplicarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea acestora sub îndrumarea şi controlul Unităţilor Fitosanitare pentru Protecţia Plantelor.
Art. 50 Construcţia şi amplasarea unor obiective socio – culturale pe spaţiile verzi se poate realiza numai în condiţiile legii, suprafaţa cumulata a acestor construcţii neavând voie să depăşească 10% din suprafaţa zonei verzi respective.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ZONELE VERZI DIN MUNICIPIUL BRAŞOV
Art. 51 Sunt interzise şi constituie contravenţie urmatoarele fapte:
1) ruperea sau scoaterea din radacină a florilor, arborilor, distrugerea suprafeţelor gazonate, calcarea peluzelor, decojirea sau tăierea ramurilor, fixarea prin batere a unor corpuri straine de arbori (anunţuri, indicatoare, reclame, sârme, bannere, cabluri, etc.);
2) urcarea în arbori, pe monumente, statui, mutarea sau răsturnarea bancilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, dormitul pe banci;
3) utilizarea dotarilor existente din locurile de joacă pentru copii de persoane adulte sau de către persoanele ce depaşesc vârsta specificată pe pancartele adiacente;
4) scăldatul în lacuri sau fântânile arteziene din parcuri sau alte zone verzi ale municipiului;
5) recoltarea de frunze, flori, fructe, muguri, cetină, iarbă, plante medicinale, seminţe sau alte asemenea produse, furtul vegetaţiei din jardiniere;
6) păşunatul în parcuri, grădini, spaţii verzi amenajate sau neamenajate aferente ansamblurilor de locuinţe;
7) aruncarea de ţigări, ambalaje de orice tip, resturi menajere, materiale de constructie, pe spaţiile verzi;
8) spălarea autoturismelor, motocicletelor, etc., sau a obiectelor de uz casnic (covoare, rufe) pe zone verzi, malurile lacurilor sau râurilor;
9) utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice umane sau animale;
10) măturatul neigienic al aleilor, trotuarelor aferente spaţiilor verzi care deranjeaza trecătorii prin praful creat;
11) deteriorarea cu corpuri straine a arborilor, statuilor, gazonului, cladirilor sau fântânilor arteziene situate pe zonele verzi sau prin folosirea spray-urilor în aceste scopuri;
12) agresarea spaţiilor verzi şi a vegetaţiei existente pe acestea cu agenţi poluanţi – sare, detergenti, produse petroliere precum şi alte substante şi materiale;
13) decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a stratului de sol fertil;
14) capturarea animalelor protejate, integrate ecosistemului spaţiului verde;
15) aprinderea sau întreţinerea focurilor pe zone verzi ori împădurite, amplasarea şi folosirea grătarelor;
16) împrejmuirea fără autorizaţie, cu garduri improvizate de orice tip a zonelor verzi apartinând domeniului public şi privat al municipiului Braşov;
17) folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru înfiinţarea grădinilor de zarzavat sau de altă natură;
18) desfăşurarea neautorizată a activitatilor economice, socio-culturale, de turism şi de agrement pe spaţiile verzi ale municipiului;
19) amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale, pietriş, pişcoturi, etc, a zonelor verzi;
20) nestrângerea fecalelor animalelor de companie de pe spaţiul public ;
21) accesul, staţionarea, repararea autovehiculelor de orice tip în parcuri sau zone verzi, cu excepţia accesului şi staţionării autovehiculelor autorizate (pompieri, salvare, cele ce deservesc spaţiile verzi sau care efectueaza servicii publice);
22) accesul animalelor de companie şi a altor patrupede în parcuri, scuaruri şi grădini publice, exceptând locurile special amenajate;
23) aprovizionarea unităţilor autorizate de pe teritoriul parcurilor şi grădinilor cu vehicule ce depasesc 3,5 to şi în afara programului stabilit de autorităţi;
24)depozitarea, manipularea, transportul de deşeuri vegetale, menajere sau provenite de la construcţii, ambalaje, combustibili, unelte, utilaje, etc., pe spaţii verzi;
25) parcarea cu o roată sau mai multe pe spaţiul verde amenajat sau deteriorarea şi agresarea gardurilor vii prin parcarea vehiculelor;
26) depozitarea deşeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenţilor comerciali la platformele de gunoi proprii parcurilor şi grădinilor precum şi în coşurile de gunoi amplasate în parcuri şi alte zone verzi;
27) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, dotărilor tehnice sau a mobilierului urban situat în spaţiile verzi precum şi a elementelor locurilor de joacă;
28) neluarea de către administratorii legali a masurilor de salubrizare şi igienizare a parcurilor, gradinilor, scuarurilor, malurilor de lacuri şi râuri;
29) utilizarea ariei parcurilor şi a altor perimetre de zona verde pentru postarea de reclame comerciale ori îndepartarea panourilor avertizoare privind protecţia zonelor verzi;
30) distrugerea prin orice mijloace (inclusiv ardere) a vegetaţiei lemnoase şi ierboase din spaţiile verzi ori perdele de protectie;
31) neluarea de către agenţii economici sau persoane fizice a măsurilor necesare siguranţei funcţionării şi exploatării instalaţiilor şi echipamentelor, în vederea reducerii riscului de accidente cu efect asupra arborilor şi zonelor verzi;
32) obturarea solului natural din vecinatatea tulpinii arborelui (alveola arborelui) la un perimetru mai mic de 0,9 mp, pentru a nu se îngreuna accesul apei pluviale spre rădacina acestuia;
33) depozitarea sau abandonarea unor materiale de construcţii pe spatiul verde public sau privat, eventualul şantier care foloseşte aceste materiale trebuie să aibă specificată natura lucrarilor care se efectuează, intervalul de desfăşurare al proiectului şi să fie delimitat cu panouri speciale;
34) nerefacerea în termen de 48 de ore a stării iniţiale a terenului dupa intervenţiile legale făcute de persoane fizice sau juridice;
35) amplasarea şi folosirea neautorizată în parcuri, scuaruri, grădini, în scopuri comerciale a obiectelor de distracţie pentru copii constând în trenuleţe, maşinuţe, tobogane şi rampe gonflabile, etc.
Art.52 Distrugerea sau desfiinţarea fără autorizaţie a unui metru patrat de teren plantat cu flori anuale, bienale sau perene, trandafiri, a unui metru pătrat de gazon, a unui metru liniar de gard viu, a arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi alte zone verzi, în orice mod, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional prin amendă. Se
percepe o despăgubire a cărei valoare este, după cum urmează:
ƒ distrugerea unui arbore foios, răşinos sau fructifer – 500 lei
ƒ distrugerea unui puiet, indiferent de specie – 350 lei
ƒ distrugerea unui metru liniar de gard viu sau desfiinţarea fără autorizaţie – 350 lei
ƒ distrugerea unui metru pătrat de plantaţie cu flori, trandafiri sau plante ornamentale – 150 lei
ƒ distrugerea unui metru patrat semanat cu gazon – 50 lei
ƒ recoltarea florilor, frunzelor, etc. – 20 lei
Art. 53 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
ƒ 1000 lei/ arbore tăiat pentru persoane fizice şi juridice care au încălcat prevederile art.17
ƒ 100 lei/ arbore toaletat pentru persoane fizice şi juridice care au încălcat prevederile art.29
ƒ de la 1000 lei – 2000 lei pentru persoane fizice
ƒ de la 2000 lei – 4000 lei pentru persoane juridice, care au încălcat prevederile:
– art. 19, 20, 32, 36, 40
– art. 51 pct.12, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35
ƒ de la 500 lei – 1000 lei pentru persoane fizice
ƒ de la 1000 lei – 2000 lei pentru persoane juridice, care au încălcat prevederile:
– art. 8, 37, 44, 48
– art. 51 pct. 1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 32
ƒ de la 250 lei – 500 lei pentru persoane fizice
ƒ de la 500 lei – 1000 lei pentru persoane juridice, care au încălcat prevederile:
– art. 51 pct. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 22.
Art. 54 Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează în baza procesului verbal de contravenţie de către Primarul municipiului Braşov prin persoanele împuternicite de acesta, de către Poliţia municipiului Braşov, Poliţia Comunitară Braşov şi Garda de Mediu.
Art.55 Contravenientul are obligaţia reparării prejudiciului adus prin săvârşirea faptei contravenţionale.
Art. 56 Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face în baza O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată prin Legea 526/2004.